Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Cho các phân số $ displaystyle frac{a}{b}$, $ displaystyle frac{c}{d}$, $ displaystyle frac{p}{q}$ ta có các tính chất cộng cơ bản sau:

1. Tính chất giao hoán

$ displaystyle frac{a}{b}+frac{c}{d}=frac{c}{d}+frac{a}{b}$

2. Tính chất kết hợp

$ displaystyle left( frac{a}{b}+frac{c}{d} right)+frac{p}{q}=frac{a}{b}+left( frac{c}{d}+frac{p}{q} right)$

3. Cộng với số 0

$ displaystyle frac{a}{b}+0=0+frac{a}{b}=frac{a}{b}$

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button