Tìm tỉ số của hai số, tỉ số phần trăm, tỉ lệ xích

1. Tỉ số của hai số

Thương của phép chia số a cho số b (b ≠ 0) được gọi là tỉ số của hai số a và b.

Tỉ số của hai số a và b được viết là $ displaystyle frac{a}{b}$ hoặc a : b.

2. Tỉ số phần trăm

Tỉ số của hai số được viết dưới dạng phần trăm được gọi là tỉ số phần trăm của hai số đó.

Quy tắc tìm tỉ số phần trăm

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b, ta nhân a với 100 rồi chia cho b và viết kí hiệu phần trăm vào kết quả :
$ displaystyle frac{a.100}{b}$ %.

3. Tỉ lệ xích

Tỉ lệ xích T của một bản vẽ là tỉ số của khoảng cách a giữa hai điểm trên bản vẽ và khoảng cách b giữa hai điểm trên thực tế:

$ displaystyle T=frac{a}{b}$ (a, b có cùng đơn vị độ dài).

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button