Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Muốn tìm một số biết $ displaystyle frac{m}{n}$ của nó bằng a, ta chia a cho $ displaystyle frac{m}{n}$ (m, n ∈ N*).

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button