Danh mục: Tài liệu học

Phiếu bài tập số 10 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu

Phiếu bài tập số 10 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu

PHIẾU BT SỐ 10: ÔN TẬP Bài 40: Thực hiện phép tính: a) $ {{4}^{{10}}}{{.8}^{{15}}}$ b) $ {{4}^{{15}}}{{.5}^{{30}}}$ c) $ {{27}^{{16}}}:{{9}^{{10}}}$ d) $ frac{{{{{72}}^{3}}{{{.54}}^{2}}}}{{{{{108}}^{4}}}}$ e) $ frac{{{{3}^{{10}}}.11+{{3}^{{10}}}.5}}{{{{3}^{0}}{{{.2}}^{4}}}}$ f) $ {{3}^{6}}:{{3}^{2}}+{{2}^{3}}{{.2}^{2}}$ g) $ left( {39.42-37.42} right):42$ …
Phiếu bài tập số 4 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu

Phiếu bài tập số 4 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu

PHIẾU BT SỐ 4: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN Bài 18: Tính nhanh: $ begin{array}{l}a.,,,274+left( {158+26} right)c.,,,3.125.121.8e.,,,29+132+237+868+763g.,,,25.5.4.31.2i.,,,98.31+62l.,,,28.left( {231+69} right)+72.left( {60+240} right)n.,,,35.34+35.86+65.75+65.45p.,,,10+11+12+13+…+99end{array}$ $ begin{array}{l}b.,,,123+132+321+312d.,,,367+129+133+371+17f.,,,652+327+148+15+73h.,,,37.64+37.36k.,,,4.7.76+28.24m.,,,136.48+16.272+68.20.2o.,,,3.25.8+4.37.6+2.38.12q.,,,1+6+11+16+….+46+51end{array}$ Bài 19: Tìm số tự nhiên x, biết: a. $ left( {x-45} …
Call Now Button