Số đối, phép trừ phân số

1. Định nghĩa số đối

Hai số được gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0.

Số đối của phân số $ displaystyle frac{a}{b}$ là $ displaystyle -frac{a}{b}$

Vì $ displaystyle frac{a}{b}+left( -frac{a}{b} right)=0$

2. Phép trừ phân số

Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ.

$ displaystyle frac{a}{b}-frac{c}{d}=frac{a}{b}+left( -frac{c}{d} right)$

Kết quả của phép trừ $ displaystyle frac{a}{b}-frac{c}{d}$ được gọi là hiệu của $ displaystyle frac{a}{b}$ và $ displaystyle frac{c}{d}$

* Lưu ý. Muốn trừ một phân số cho một phân số ta quy đồng mẫu rồi lấy tử của phân số bị trừ trừ đi tử của phân số trừ và giữ nguyên mẫu chung.

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button