Phiếu bài tập số 9 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu

PHIẾU BT SỐ 9: THỨ TỰ THỰC HIỆN PHÉP TÍNH

Bài 38: Thực hiện phép tính:

a) $ 3200:40.2$

b) $ 3920:28:2$

c) $ left( {{{3}^{4}}.57-{{9}^{2}}.21} right):{{3}^{5}}$

d) $ {{3}^{6}}:{{3}^{2}}+{{2}^{3}}{{.2}^{2}}-{{3}^{3}}.3$

e) $ {{3}^{8}}:{{3}^{4}}-{{9}^{5}}:{{9}^{3}}$

f) $ {{2}^{3}}.15+{{2}^{3}}.35$

g) $ left[ {600-left( {40:{{2}^{3}}+{{{3.5}}^{3}}} right)} right]:5$

h) $ {{3}^{2}}{{.10}^{3}}-left[ {{{{13}}^{2}}-left( {{{5}^{2}}.4+{{2}^{2}}.15} right)} right]{{.10}^{3}}$

i) $ {{16.12}^{2}}-left( {{{{4.23}}^{2}}-59.4} right)$

k) $ {{2}^{{100}}}-left( {1+2+{{2}^{2}}+{{2}^{3}}+…+{{2}^{{99}}}} right)$

l) $ {{169.2011}^{0}}-17.left( {83-1702:23+{{1}^{{2012}}}} right)+{{2}^{7}}:{{2}^{4}}$

Bài 39: Tìm số tự nhiên x, biết:

a) $ left( {x-35} right)-120=0$

b) $ 310-left( {118-x} right)=217$

c) $ 156-left( {x+61} right)=82$

d) $ 814-left( {x-305} right)=712$

e) $ 2x-138={{2}^{3}}{{.3}^{2}}$

f) $ 20-left[ {7.left( {x-3} right)+4} right]=2$

g) $ left[ {left( {6x-39} right):3} right].28=5628$

h) $ 4{{x}^{3}}+12=120$

i) $ 1500:left[ {left( {30x+40} right):x} right]=30$

k) $ 4.left( {x-1} right)+left[ {left( {4750-2160} right)-left( {1750-1160} right)} right]=3000$

l) $ 10-left{ {left[ {left( {x:3+17} right):10+{{{3.2}}^{4}}} right]:10} right}=5$

m)$ 2448:left[ {119-left( {x-6} right)} right]=24$

n) $ 165-left( {35:x+3} right).19=13$

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button