Phiếu bài tập số 11 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu

PHIẾU BT SỐ 11: TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA 1 TỔNG

Bài 1: Không thực hiện phép tính, hãy xét xem các biểu thức sau có chia hết cho 7 hay không?

a) $ 28+42+210$

b) $ 35-25+140$

c) $ 16+40+490$

Bài 2: Cho $ M=55+225+375+13+x,,,left( {xin mathbb{N}} right)$. Tìm điều kiện của x để:

a) $ M,,vdots ,,5$ b) M chia 5 dư 4 c) M chia 5 dư 3

Bài 3: Tìm $ nin mathbb{N}$, biết:

a) $ n+4,,,,vdots ,,,n$

b) $ 3n+11,,,,vdots ,,,n+2$

c) $ n+8,,,vdots ,,,n+3$

d) $ 2n+3,,,vdots ,,,3n+1$

e) $ 12-n,,,vdots ,,,8-n$

f*) $ 27-5n,,,,vdots ,,,n+3$

Bài 4: Chứng minh rằng:

a) $ {{6}^{{100}}}-1$ chia hết cho 5

b) $ {{21}^{{20}}}-{{11}^{{10}}}$ chia hết cho 2 và 5

c) $ 3+{{3}^{2}}+{{3}^{3}}+…..+{{3}^{{60}}}$ chia hết cho 4 và 13

Bài 5: Chia số tự nhiên a cho 9 được số dư là 4. Chia số tự nhiên b cho 9 được số dư là 5. Chia số tự nhiên c cho 9 được số dư là 8.

a) Chứng tỏ rằng a + b chia hết cho 9

b) Tìm số dư khi chia b + c cho 9

Bài 6: Cho $ a,,,,bin mathbb{N}$ thỏa mãn $ 7a+3b,,,vdots ,,,23$

Chứng tỏ rằng: $ 4a+5b,,,vdots ,,,23$

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button