Phép chia các phân thức đại số

1. Phân thức nghịch đảo

Hai phân thức được gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1.

Nếu $ displaystyle frac{A}{B}$ là một phân thức khác 0 thì $ displaystyle frac{A}{B}.frac{B}{A}=1$

Do đó:
$ displaystyle frac{B}{A}$ là phân thức nghịch đảo của phân thức $ displaystyle frac{A}{B}$
$ displaystyle frac{A}{B}$ là phân thức nghịch đảo của phân thức $ displaystyle frac{B}{A}$

2. Phép chia các phân thức đại số

Muốn chia phân thức $ displaystyle frac{A}{B}$ cho phân thức $ displaystyle frac{C}{D}$ khác 0, ta nhân $ displaystyle frac{A}{B}$ với phân thức nghịch đảo của $ displaystyle frac{C}{D}$ .

Tức là: $ displaystyle frac{A}{B}:frac{C}{D}=frac{A}{B}.frac{D}{C}$ với $ displaystyle frac{C}{D}ne 0$

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button