Ôn tập: Tính góc

1. Để tính góc ta dùng các tính chất về góc đối đỉnh; góc kề bù; góc phụ nhau.

2. Các tính chất về góc của tam giác; góc trong và góc ngoài.

3. Vận dụng tính chất tổng các góc tam giác; tứ giác.

4. Vận dụng tính chất phân giác; phân giác trong và phân giác ngoài vuông góc.

5. Vạn dụng tính chất của góc nội tiếp.

6. Vận dụng tính chất các tam giác đồng dạng.

7. Các tính chất về góc và hai đường thẳng song song.

8. Các tính chất của hình thang; hình thang cân; hình bình hành; hình thoi;…

Bài tâp:

1. Cho ΔABC cân tại A và góc A bằng 20. Lấy D ∈ AC sao cho góc CBD=60 và lấy E ∈ AB: góc BCE=50. Tính góc BDE.

2. Cho ΔABC cân tại A có trung tuyến AM và phân giác CD. Tính góc A biết AM=CD/2.

3. Cho ΔABC cân tại A và A=80. Lấy I trong ΔABC sao cho: góc IBC=10 và ICB=30. Tính góc BIA.

4. Cho (O) có đường kính AB. Dây cung AC> BC. Trên đường AC lấy hai điểm M và N đối xứng nhau qua C và BC=MC=CN. Tính các góc ANB và AMB.

5. Cho tứ giác ABCD có AB= √3 cm; BC=3cm ; CD=2√3 cm và góc BAD=ADC=60. Tính các góc: ABC và BCD.

6. Cho ΔABC có AB<AC. Gọi (O) là đường tròn nội tiếp ΔABC. Các tiếp điểm thuộc cạnh AB và AC là M và N. Gọi K là giao điểm phân giác trong góc BAC và MN. Tính góc AKC.

  Lý thuyết bất phương trình bậc nhất hai ẩn

7. Cho ΔABC nội tiếp (O; R) sao cho: BC-CA=R và BC.CA=R2. Tính các góc ΔABC.

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button