Nhân, chia số hữu tỉ

Với hai số hữu tỉ $ displaystyle x=frac{a}{b}$, $ displaystyle y=frac{c}{d}$
cho trước, ta có lý thuyết, công thức nhân hai số hữu tỉ như sau:

1. Nhân hai số hữu tỉ

$ displaystyle x.y=frac{a}{b}.frac{c}{d}=frac{a.c}{b.d}$

2. Chia hai số hữu tỉ

$ displaystyle x:y=frac{a}{b}:frac{c}{d}=frac{a.d}{b.c}$

3. Chú ý khi nhân, chia hai số hữu tỉ

– Phép nhân trong Q có các tính chất cơ bản: giao hoán, kết hợp, nhân với 1, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.

– Thương của phép chia x cho y (với y#0) gọi là tỉ số của x và y, kí hiệu là x : y

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button