Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Bài tập: Hai đại lượng x và y có tỉ lệ nghịch với nhau hay không, nếu:

1)

x 1 2 4 5 8
y 120 160 30 24 15

2)

x 1 3 4 5 6
y 30 20 15 12,5 10

Giải:

1) Ta có:
x . y = 1 . 120 = 2 . 60 = 4 . 30 = 5 . 24 = 8 . 15 = 120
Theo tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch thì x và y trong trường hợp này là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

2) Ta có:

x . y = 1 . 30 ≠ 3 . 60

⇒ x và y trong trường hợp này không là hai đại lượng tỉ lệ nghịch.

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button