Lý thuyết về giới hạn của hàm số

Lý thuyết về giới hạn của hàm số

1. Giới hạn hữu hạn

+) Cho khoảng K chứa điểm $displaystyle {{x}_{0}}$ và hàm số y = f(x) xác định trên K hoặc trên K{$displaystyle {{x}_{0}}$}.
$displaystyle underset{xto {{x}_{0}}}{mathop{lim }},f(x)=L$ khi và chỉ khi với dãy số ($displaystyle {{x}_{n}}$) bất kì, $displaystyle {{x}_{n}}$ ∈ K {$displaystyle {{x}_{0}}$} và xn → $displaystyle {{x}_{0}}$, ta có:
$displaystyle underset{{}}{mathop{lim }},f({{x}_{n}})=L$.
Lý thuyết về giới hạn của hàm số

2. Giới hạn vô cực

Lý thuyết về giới hạn của hàm số

3. Các giới hạn đặc biệt

Lý thuyết về giới hạn của hàm số

4. Định lí về giới hạn hữu hạn

Lý thuyết về giới hạn của hàm số
Lý thuyết về giới hạn của hàm số

5. Quy tắc về giới hạn vô cực

Lý thuyết về giới hạn của hàm số

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button