Luyện tập: Hai góc đối đỉnh – Hai đường thẳng vuông góc – Toán lớp 7

Bài 1: Hai đường thẳng AB và CD cắt nhau tại E tạo thành bốn góc không kể góc bẹt. Biết tổng của ba góc trong bốn góc này bằng $ {{250}^{0}}$, tính số đo của bốn góc đó.

Bài 2:

Luyện tập: Hai góc đối đỉnh – Hai đường thẳng vuông góc - Toán lớp 7

Cho hình vẽ, tính các góc $ {{O}_{1}},,,{{O}_{2}},,,{{O}_{3}},,,{{O}_{4}}$, nếu:

a) $ widehat{{{O}_{1}}}+widehat{{{O}_{3}}}={{140}^{0}}$

b) $ widehat{{{O}_{1}}}+widehat{{{O}_{3}}}=widehat{{{O}_{2}}}+widehat{{{O}_{4}}}$

c) $ displaystyle widehat{{{O}_{2}}}-widehat{{{O}_{1}}}={{10}^{0}}$

Bài 3:

Cho 3 đường thẳng phân biệt xx’, yy’, zz’ cắt nhau tại O. Hình tạo thành có:

a) Bao nhiêu tia chung gốc?

b) Bao nhiêu góc tạo bởi hai tia chung gốc?

c) Bao nhiêu góc bẹt?

d) Bao nhiêu cặp góc đối đỉnh?

Bài 4:

Luyện tập: Hai góc đối đỉnh – Hai đường thẳng vuông góc - Toán lớp 7

Cho hình vẽ bên:

a) Góc $ {{O}_{1}}$ và góc $ {{O}_{2}}$ có phải là hai góc đối đỉnh không? Vì sao?

b) Tính tổng $ widehat{{{O}_{1}}}+widehat{{{O}_{2}}}+widehat{{{O}_{4}}}$ .

Bài 5:

Luyện tập: Hai góc đối đỉnh – Hai đường thẳng vuông góc - Toán lớp 7

Trên hình vẽ bên, cho $ widehat{{{O}_{3}}}={{90}^{0}}$.

Tia OC là phân giác của $ widehat{aOb}$.

Tính $ displaystyle widehat{{{O}_{1}}},,widehat{,{{O}_{2}}},,widehat{,{{O}_{3}}},widehat{,{{O}_{4}}}$

Bài 6: Cho hai góc xOy và yOx’ là hai góc kề bù, $ widehat{xOy}={{60}^{0}}$, Ot là tia phân giác của góc xOy. Trên nửa mặt phẳng chứa tia Oy bờ Ox, kẻ tia Om vuông góc với Ox.

a) Tính góc tOm

b) Chứng minh Oy là tia phân giác của góc mOt.

Bài 7: Cho $ widehat{mOn}={{140}^{0}}$, vẽ các tia OP và OQ nằm giữa hai tia OM và ON sao cho: $ OPbot OM;,,,OQbot ON$.

a) So sánh $ widehat{MOQ}$ và $ widehat{NOP}$

b) Tính $ widehat{POQ}$

Bài 8: Cho góc vuông AOB, hai tia OC, OD ở trong góc đó sao cho $ widehat{AOC}=widehat{BOD}={{60}^{0}}$. Trên nửa mặt phẳng bờ OA chứa tia OB, vẽ tia OE sao cho tia OB là phân giác của góc DOE.

  Hai đường thẳng vuông góc

a) Hai tia OC, OD là phân giác của những góc nào?

b) Chứng minh OC vuông góc với OE.

Bài 9: Cho hình vẽ bên dưới, hãy chỉ ra các cặp góc có cạnh tương ứng vuông góc

Luyện tập: Hai góc đối đỉnh – Hai đường thẳng vuông góc - Toán lớp 7

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button