Khi nào thì AM + MB = AB?

1. AM + MB = AB

Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM+MB=AB.

Khi nào thì AM + MB = AB?

Ngược lại, nếu AM+MB=AB thì điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

2. Lưu ý

a) Ta có thể dùng mệnh đề tương tự với các tính chất trên:

Nếu AM+MB # AB thì điểm M không nằm giữa A và B.

b) Cộng liên tiếp: Nếu M nằm giữa A và B, N nằm giữa M và B thì AM+MN+NB=AB.

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button