Khái niệm phân số, hai phân số bằng nhau

1. Khái niệm phân số

Người ta gọi $ displaystyle frac{a}{b}$ với a, b ∈ Z, b ≠ 0 là một phân số, a là tử số (tử), b là mẫu số (mẫu) của phân số.

Số nguyên a cũng được viết dưới dạng phân số là $ displaystyle frac{a}{1}$

2. Hai phân số bằng nhau

Hai phân số $ displaystyle frac{a}{b}$ và $ displaystyle frac{c}{d}$ được gọi là bằng nhau nếu a.d = b.c

Khi đó ta viết: $ displaystyle frac{a}{b}=frac{c}{d}$

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button