Khái niệm mặt phẳng

1. Khái niệm mặt phẳng

Trang giấy, mặt bảng là hình ảnh của một mặt phẳng.

2. Nửa mặt phẳng

Hình gồm đường thẳng a và một phần của mặt phẳng bị chia cắt bởi a được gọi là nữa mặt phẳng bờ a.

Tính chất: Bất kì đường thẳng nào nằm trên mặt phẳng cũng là bờ chung của hai mặt phẳng đối nhau.

Khái niệm mặt phẳng

Trong hình trên:

Nửa mặt phẳng (I) và nữa mặt phẳng(II) là hai nữa của một mặt phẳng đối nhau có bờ chung là a.

– Hai điêm M,N thuộc nửa mặt phẳng (I) với MN không thuộc a thì đoạn thẳng MN không cắt a.

– Hai điểm M,P thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ a với M,P không thuộc a thì đoạn MP cắt a.

3. Tia nằm giữa hai tia

Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy nếu tia Oz cắt đoạn MN tại một điểm nằm giữa M và N (M thuộc Ox, N thuộc Oy và M, N không trùng với O).

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button