Hai đường thẳng vuông góc

1. Định nghĩa hai đường thẳng vuông góc

Hai đường thẳng vuông góc với nhau nếu chúng tạo thành một góc vuông.

Ví dụ: Hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau.

Hai đường thẳng vuông góc

Nếu trong các góc tạo thành có một góc vuông thì hai đường thẳng đó gọi là hai đường thẳng vuông góc và kí hiệu là xx′⊥yy′.

2. Cách vẽ hai đường thẳng vuông góc

– Ta thường dùng êke và thước thẳng để vẽ hai đường thẳng vuông góc.

– Ta thừa nhận tính chất sau:

Tính chất: Có một và chỉ một đường thẳng a’ đi qua điểm O cho trước và vuông góc với đường thẳng a cho trước.

3. Đường trung trực của đoạn thẳng

Đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng và vuông góc với đoạn thẳng được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Hai đường thẳng vuông góc

xy là đường trung trực của đoạn thẳng AB.

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button