Góc nội tiếp đường tròn

1. Định nghĩa

Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh cắt đường tròn đó.

Cung nằm bên trong góc là cung bị chắn.

Góc nội tiếp đường tròn

Trong đường tròn tâm O ta có góc $ displaystyle widehat{BAC}$ là góc nội tiếp, cung bị chắn là cung $ displaystyle oversetfrown{BC}$.

2. Định lí

Trong một đường tròn, số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn.

sđ $ displaystyle widehat{BAC}$ = $ displaystyle frac{1}{2}$ sđ $ displaystyle oversetfrown{BC}$

3. Hệ quả

Trong một đường tròn:

a) Các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau.

b) Các góc nội tiếp chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau.

c) Góc nội tiếp ( nhỏ hơn hoặc bằng 90° ) có số đo bằng nửa số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung.

d) Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button