Định nghĩa, tính chất hình chữ nhật

1. Định nghĩa hình chữ nhật

Hình chứ nhật là tứ giác có bốn góc vuông. Hình chữ nhật cũng là một hình bình hành.

Định nghĩa, tính chất hình chữ nhật

ABCD là hình chữ nhật ⇔ ABCD là tứ giác có $ displaystyle widehat{A}=widehat{B}=widehat{C}=widehat{D}$

Nhận xét: Hình chữ nhật cũng là một hình bình hành cũng là một hình thang cân.

2. Tính chất hình chữ nhật

a) Hình chữ nhật là có tất cả các tính chất của hình bình hành và hình thang cân.

b) Định lí:

Trong hình chữ nhật, hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

3. Dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật

a) Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật.

b) Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.

c) Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.

d) Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

4. Áp dụng vào tam giác

a) Trong tam giác vuông đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền.một cạnh bằng nửa cạnh ấy thì tam giác đó là tam giác vuông.

b) Nếu một tam giác có đường trung tuyến ứng với một cạnh bằng nửa cạnh ấy thì tam giác đó là tam giác vuông.

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button