Định nghĩa, tính chất của tỉ lệ thức

1. Định nghĩa

Tỉ lệ thức là một đẳng thức của hai số $ displaystyle frac{a}{b}=frac{c}{d}$ ( a, d: ngoại trung tỉ)

2. Tính chất

a) Tính chất cơ bản: Nếu $ displaystyle frac{a}{b}=frac{c}{d}$ thì ad = bc

b) Điều kiện để bốn số thành lập tỉ lệ thức:

Nếu ad = bc và a, b, c, d # 0 thì ta có các tỉ lệ thức:

$ displaystyle frac{a}{b}=frac{c}{d}$ ;    $ displaystyle frac{a}{c}=frac{b}{d}$ ;    $ displaystyle frac{d}{b}=frac{c}{a}$ ;    $ displaystyle frac{d}{c}=frac{b}{a}$

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button