Đề thi Toán vào lớp 10 Đà Nẵng năm học 2014-2015

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán TP. Đà Nẵng năm học 2014-2015

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài 1: (1,5 điểm)

1) Tính giá trị của biểu thức $ A=sqrt{9}-sqrt{4}$

2) Rút gọn biểu thức $ P=frac{xsqrt{2}}{2sqrt{x}+xsqrt{2}}+frac{sqrt{2x}-2}{x-2}$ , với x > 0, x ≠ 2

Bài 2: (1,0 điểm)

Giải hệ phương trình: $ left{ begin{array}{l}3x+4y=56x+7y=8end{array} right.$

Bài 3: (2,0 điểm)

Cho hàm số y = x2 có đồ thị (P) và hàm số y = 4x + m có đồ thị (dm)

1) Vẽ đồ thị (P)

2)Tìm tất cả các giá trị của m sao cho (dm) và (P) cắt nhau tại hai điểm phân biệt, trong đó tung độ của một trong hai giao điểm đó bằng 1.

Bài 4: (2,0 điểm)   

Cho phương trình x2 + 2(m – 2)x – m2 = 0, với m là tham số.

1) Giải phương trình khi m = 0.

2)Trong trường hợp phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 và x2 với x1 < x2, tìm tất cả các giá trị của m sao |x1| – |x2| = 6

Bài 5: (3,5 điểm)        

Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH (H thuộc BC). Vẽ đường tròn (C) có tâm C, bán kính CA. Đường thẳng AH cắt đường tròn (C) tại điểm thứ hai là D.

1) Chứng minh BD là tiếp tuyến của đường tròn (C).

2) Trên cung nhỏ $ oversetfrown{AD}$ của đường tròn (C) lấy điểm E sao cho HE song song với AB. Đường thẳng BE cắt đường tròn (C) tại điểm thứ hai là F. Gọi K là trung điểm của EF. Chứng minh rằng:

  So sánh số nguyên, giá trị tuyệt đối

a) BA2 = BE.BF và $ widehat{BHE}=widehat{BFC}$

b) Ba đường thẳng AF, ED và HK song song với nhau từng đôi một.

Gợi ý giải:

Bài 1:

1) A = 3 – 2 = 1

2) Với điều kiện đã cho thì

$ displaystyle P=frac{xsqrt{2}}{sqrt{2x}left( sqrt{2}+sqrt{x} right)}+frac{sqrt{2}left( sqrt{x}-sqrt{2} right)}{left( sqrt{x}-sqrt{2} right)left( sqrt{x}+sqrt{2} right)}=frac{sqrt{x}}{sqrt{2}+sqrt{x}}+frac{sqrt{2}}{sqrt{x}+sqrt{2}}=1$

Bài 2: 

$ left{ begin{array}{l}3x+4y=56x+7y=8end{array} right.Leftrightarrow left{ begin{array}{l}6x+8y=106x+7y=8end{array} right.Leftrightarrow left{ begin{array}{l}y=26x+7y=8end{array} right.Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x=-1y=2end{array} right.$

Bài 3:

1)

Đề thi Toán vào lớp 10 Đà Nẵng năm học 2014-2015

2) Phương trình hoành độ giao điểm của y = x2 và đường thẳng y = 4x + m là :

x2 = 4x + m ⇔ x2 – 4x – m = 0 (1)

(1) có

Để (dm) và (P) cắt nhau tại hai điểm phân biệt thì $ {Delta }’>0Leftrightarrow 4+m>0Leftrightarrow m>-4$

y = 4x + m = 1 => x = $ frac{1-m}{4}$

Yêu cầu của bài toán tương đương với  $ displaystyle left{ begin{array}{l}m>-42pm sqrt{4+m}=frac{1-m}{4}end{array} right.,,,Leftrightarrow left{ begin{array}{l}m>-4sqrt{4+m}=frac{-m-7}{4}end{array} right.,,hay,,,left{ begin{array}{l}m>-4-sqrt{4+m}=frac{-m-7}{4}end{array} right.,$

⇔ $ displaystyle left{ begin{array}{l}m>-4m<-7sqrt{4+m}=frac{-m-7}{4}end{array} right.,$ (loại) hay $ displaystyle ,left{ begin{array}{l}m>-4m>-74sqrt{4+m}=m+7end{array} right.,$

$ Leftrightarrow left{ begin{array}{l}m>-416left( 4+m right)={{m}^{2}}+14m+49end{array} right.Leftrightarrow left{ begin{array}{l}m>-4{{m}^{2}}-2m-15=0end{array} right.Leftrightarrow left{ begin{array}{l}m>-4m=5,,text{hay }m=-3text{ }end{array} right.Leftrightarrow m=5,,text{hay }m=-3$

Bài 4:

1) Khi m = 0, phương trình thành : x2 – 4x = 0  x = 0 hay  x – 4 = 0  x = 0 hay x = 4

2) $ {Delta }’={{left( m-2 right)}^{2}}+{{m}^{2}}=2{{m}^{2}}-4m+4=2left( {{m}^{2}}-2m+1 right)+2=2{{left( m-1 right)}^{2}}+2>0forall m$

Vậy phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.

Ta có $ S={{x}_{1}}+{{x}_{2}}=2left( 2-m right),,,P={{x}_{1}}{{x}_{2}}=-{{m}^{2}}le 0$

Ta có $ left| {{x}_{1}} right|-left| {{x}_{2}} right|=6Rightarrow x_{1}^{2}-2left| {{x}_{1}}{{x}_{2}} right|+x_{2}^{2}=36Leftrightarrow {{left( {{x}_{1}}+{{x}_{2}} right)}^{2}}-2{{x}_{1}}{{x}_{2}}+2{{x}_{1}}{{x}_{2}}=36$

$ 4{{left( 2-m right)}^{2}}=36Leftrightarrow {{left( m-2 right)}^{2}}=9$ $ Leftrightarrow m=-1,text{hay},m=5$

Khi m = -1 ta có $ {{x}_{1}}=3-sqrt{10},{{x}_{2}}=3+sqrt{10}Rightarrow left| {{x}_{1}} right|-left| {{x}_{2}} right|=-6$ (loại)

Khi m = 5 ta có $ {{x}_{1}}=-3-sqrt{34},{{x}_{2}}=-3+sqrt{34}Rightarrow left| {{x}_{1}} right|-left| {{x}_{2}} right|=6$ (thỏa)

Vậy m = 5 thỏa yêu cầu bài toán.

Bài 5:

1) Ta có $ widehat{BAC}={{90}^{0}}$ nên BA là tiếp tuyến với (C).

BC vuông góc với AD nên H là trung điểm AD. Suy ra $ widehat{BDC}=widehat{BAC}={{90}^{0}}$ nên BD cũng là tiếp tuyến với (C)

  Bộ đề cương ôn tập học kỳ 2 môn Toán lớp 7 năm học 2017 – 2018

2)

a)

Trong tam giác vuông ABC ta có $ A{{B}^{2}}=BH.BC$ (1)

Xét hai tam giác đồng dạng ABE và FBA

vì có góc B chung

và $ widehat{BAE}=widehat{BFA}$ (cùng chắn cung AE)

suy ra $ frac{AB}{FB}=frac{BE}{BA}Rightarrow A{{B}^{2}}=BE.FB$ (2)

Từ (1) và (2) ta có BH.BC = BE.FB

Từ BE.BF= BH.BC $ Rightarrow frac{BE}{BC}=frac{BH}{BF}$

2 tam giác BEH và BCF đồng dạng vì có góc B chung và $ frac{BE}{BC}=frac{BH}{BF}$

$ Rightarrow widehat{BHE}=widehat{BFC}$

Đề thi Toán vào lớp 10 Đà Nẵng năm học 2014-2015

b) Do kết quả trên ta có $ displaystyle widehat{BFA}=widehat{BAE}$

$ displaystyle widehat{HAC}=widehat{EHB}=widehat{BFC}$ , do AB //EH. suy ra $ displaystyle widehat{DAF}=widehat{DAC}-widehat{FAC}=widehat{DFC}-widehat{CFA}=widehat{BFA}$

$ displaystyle Rightarrow widehat{DAF}=widehat{BAE}$ , 2 góc này chắn các cung $ displaystyle oversetfrown{AE},oversetfrown{DF}$ nên hai cung này bằng nhau

Gọi giao điểm của AF và EH là N. Ta có 2 tam giác ΔHED và ΔHNA bằng nhau

(vì góc H đối đỉnh, HD = HA, $ widehat{EDH}=widehat{HDN}$ (do AD // AF)

Suy ra HE = HN, nên H là trung điểm của EN. Suy ra HK là đường trung bình của tam giác EAF.

Vậy HK // AF.

Vậy ED // HK // AF.

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button