Đề thi Toán 6 THCS Thăng Long quận 3 năm 2010-2011

Đề thi Toán 6 học kì 1 THCS Thăng Long năm 2010-2011

CÂU 1: Thực hiện phép tính ( 3 điểm )

a) 516 : 514 + 24 . 2 – 2010

b) 62 – 22 . 3 + 16 . 3

c) 100 : { 250 : [ 450 – ( 4 . 53 – 22 . 25 ) ] }

CÂU 2: Tìm x, biết  ( 2 điểm )

a) 72 : ( x – 15 ) = 8

b) 10 + 2x = 45 : 43                    

c) 4x + 1 + 4 = 65

CÂU 3: Điền các chữ số x, y để ( 1 điểm )

6x5y chia hết cho  9 nhưng chia cho 5 dư 3

CÂU 4:   ( 2 điểm )

Một khu vườn dài 48m, rộng 36 m . Người ta muốn chia khu vườn thành những  hình vuông để trồng hoa.

a)    Tìm cạnh hình vuông chia được lớn nhất.

b)    Tìm số hình vuông chia được ít nhất.

c)    Người ta dùng  số hình vuông tìm được trong câu

b để trồng hoa hồng. Tìm số hình vuông trồng hoa hồng

CÂU 5 : ( 2 điểm )

Trên tia Ax lấy hai điểm B và C sao cho AB = 2cm, AC = 8cm.

a)    Tính BC.

b)    Trên tia đối của tia Ax lấy điểm M sao cho AM = 3cm. Tính MB.

c)    Gọi N là trung điểm của BC. So sánh BN và AM. 

ĐÁP ÁN

CÂU 1: Thực hiện phép tính ( 3 điểm )

a) 516 : 514 + 24 . 2 – 2010

= 52 + 16 . 2 – 1         ( 0,5 đ )

= 25 + 32 – 1             ( 0,25 đ )

= 57 – 1

= 56                            ( 0,25 đ )

b) 62 – 22 . 3 + 16 . 3

= 36 – 4 . 3 + 16 . 3               ( 0,25 đ)

= 36 – 12 + 48                       ( 0,25 đ )

= 24 + 48

= 72                                        ( 0,25 đ )

d)    100 : { 250 : [ 450 – ( 4 . 53 – 22 . 25 ) ] }

= 100 : { 250 : [ 450 – ( 4 . 125 – 4 . 25 )]}       ( 0,25 đ  )

= 100 : { 250 : [ 450 – ( 500 – 100 )]}                ( 0,25 đ )

  Đề thi vào 10 môn Toán chuyên Bắc Ninh năm 2017-2018

= 100 : { 250 : [ 450 – 400]}                               ( 0,25 đ )

= 100 : { 250 : 50 }                                              ( 0,25 đ )

= 100 : 5

= 20                                                                      ( 0,25 đ )

CÂU 2: Tìm x, biết  ( 2 điểm )

a) 72 : ( x – 15 ) = 8

x – 15 = 72 : 8

x – 15 = 9                   ( 0,25 đ )

x = 9 + 15

x = 24             ( 0,25 đ )

b) 10 + 2x = 45 : 43    

10 + 2x = 42

10 + 2x = 16                   ( 0,25 đ )

2x = 16 – 10

2x = 6                 ( 0,25 đ )

x = 6 : 2

x = 3               ( 0,25 đ )

b)    4x + 1 + 4 = 65

4x + 1 + 1 = 65

4x+1 = 65 – 1

4x+1 = 64 ( 0,25 đ )

4x+1 = 43

x + 1 = 3         ( 0,25 đ )

x = 3 – 1

x = 2                ( 0,25 đ )

CÂU 3:

6x5y chia cho 5 dư 3

y thuộc { 3 ; 8 }                        ( 0,5 đ )

6x5y chia hết cho   9

( 6 + x + 5 + y ) chia hết cho  9

( 11 + x + y) chia hết cho  9                    ( 0,25 đ )

Với y = 3 thì x = 4

Với y = 8 thì x = 8                 ( 0,25 đ )

CÂU 4:   ( 2 điểm )

a) Gọi a là độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông chia được. ( 0,25 đ )

a = ƯCLN ( 48, 36 )

48 = 24 . 3

36 = 22 . 32                                                                             ( 0,25 đ )

ƯCLN ( 48 , 36 ) = 22 . 3 = 12                                             ( 0,25 đ )

Vậy độ dài lớn nhất của cạnh hình vuông là 12 m                   ( 0,25 đ )

b) Diện tích của khu vườn là

48 . 36 = 1728 ( m2 )                                                 ( 0,25 đ )

Diện tích của một hình vuông là

12 . 12 = 144 ( m2 )                                                               ( 0,25 đ )

Số hình vuông chia được ít nhất

1728 : 144 = 12 ( hình vuông )                                          ( 0,25 đ )

c) Số hình vuông trồng hoa hồng là

12 . 1 : 3 = 4 ( hình vuông )                                                ( 0,25 đ )

CÂU 5: ( 2 điểm )

Trên tia Ax lấy hai điểm B và C sao cho AB = 2cm, AC = 8cm.

Hình 0,25 đ

a)    Tính BC.

Vì B là điểm nằm giữa hai điểm A và C         ( 0,25 đ )

Nên : AB + BC = AC                                          ( 0,25 đ )

  Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

2 + BC = 8

BC = 8 – 2

BC = 6 ( cm )                                 ( 0,25 đ )

b)    Tính MB.

Vì điểm A nằm giữa hai điểm M và B

Nên : AM + AB = MB                                         ( 0,25 đ )

3 + 2 = MB

5 = MB                                          ( 0,25 đ )

Vậy MB = 5 ( cm )

c)    So sánh BN và AM.

Vì N là trung điểm của BC

Nên BN = NC = BC : 2 = 6 : 2 = 3 ( cm )         ( 0,25 đ )

Vậy BN = AM = 3 ( cm )                         ( 0,25 đ )

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button