Đề thi HSG môn Toán 6 huyện Quỳnh Lưu 2015-2016

Đề thi học sinh giỏi cấp trường môn Toán lớp 6, phòng giáo dục và đào tạo huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An năm học 2015-2016. Thời gian làm bài: 120 phút.

Câu 1 (2 điểm)

a) Tính nhanh: 16 + (27 – 7.6) – (94.7 – 27. 99)

b) Tính tổng: A =

Câu 2 (2 điểm) Cho biểu thức:  M = 5 + 52 + 53 + … + 580. Chứng tỏ rằng:

a) M chia hết cho 6.

b) M không phải là số chính phương.

Câu 3 (2 điểm)

a) Chứng tỏ rằng: $ displaystyle frac{2n+5}{n+3},left( nin N right)$ là phân số tối giản.

b) Tìm các giá trị nguyên của n để phân số B = $ displaystyle frac{2n+5}{n+3}$ có giá trị là số nguyên.

Câu 4 (1 điểm)  Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho khi chia số đó cho 3 dư 1; chia cho 4 dư 2; chia cho 5 dư 3; chia cho 6 dư 4 và chia hết cho 11.

Câu 5 (2 điểm) Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ 3 tia Oy, Oz, Ot sao cho $ displaystyle widehat{xOy}={{30}^{circ }};widehat{xOz}={{70}^{circ }};widehat{xOt}={{110}^{circ }}$

a) Tính $ displaystyle widehat{yOz}$ và $ displaystyle widehat{zOt}$

b) Trong 3 tia Oy, Oz, Ot tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao?

c) Chứng minh: Oz là tia phân giác của góc yOt.

Câu 6 (1 điểm)  Chứng minh rằng: $ displaystyle frac{1}{{{2}^{2}}}+frac{1}{{{3}^{2}}}+frac{1}{{{4}^{2}}}+…+frac{1}{{{100}^{2}}}<1$

Đáp án:

Câu 1  (Mỗi câu đúng, cho 1  điểm)

a) 16 + (27 – 7.6) – (94.7 – 27. 99)

= 16 + 27 – 7.6 – 94.7 + 27.99

= 16 + 27 + 27.99 – 7.6 – 94.7

= 16 + 27(99 + 1)  – 7.(6 + 94)

= 16 +27.100  – 7. 100

= 16 + 100(27- 7)   = 16 + 100.20 = 16 + 2000 = 2016

b) A = $ frac{2}{{1.4}}+frac{2}{{4.7}}+frac{2}{{7.10}}+….+frac{2}{{97.100}}$

  14 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 6 có đáp án

Ta có $ frac{1}{{1.4}}=frac{1}{3}(frac{1}{1}-frac{1}{4})Rightarrow frac{2}{{1.4}}=frac{2}{3}(frac{1}{1}-frac{1}{4})$

Tương tự:  $ displaystyle frac{2}{{4.7}}=frac{2}{3}(frac{1}{4}-frac{1}{7});frac{2}{{7.10}}=frac{2}{3}(frac{1}{7}-frac{1}{{10}})$; ……; $ frac{2}{{97.100}}=frac{2}{3}(frac{1}{{99}}-frac{1}{{100}})$

⇒ A = $ frac{2}{3}(frac{1}{1}-frac{1}{4}+frac{1}{4}-frac{1}{7}+frac{1}{7}-frac{1}{{10}}+…..+frac{1}{{99}}-frac{1}{{100}})$ = $ frac{2}{3}(frac{1}{1}-frac{1}{{100}})=frac{2}{3}.frac{{99}}{{100}}=frac{{33}}{{50}}$

Câu 2 (Mỗi câu đúng, cho 1 điểm)

a) Ta có: M = 5 + 52 + 53 + … + 580

= 5 + 52 + 53 + … + 580 = (5 + 52) + (53 + 54) + (55 + 56) +… + (579 + 580)

= (5 + 52) + 52.(5 + 52) + 54(5 + 52) + … + 578(5 + 52)

= 30 + 30.52 + 30.54 + … + 30.578 = 30 (1+ 52 + 54 + … + 578) $ displaystyle vdots $ 30

b) Ta thấy : M = 5 + 52 + 53 + … + 580 chia hết cho số nguyên tố 5.

Mặt khác, do: 52+ 53 + … + 580 chia hết cho 52 (vì tất cả các số hạng đều chia hết cho 52)

⇒ M = 5 + 52 + 53 + … + 580 không chia hết cho 52 (do 5 không chia hết cho 52)

⇒ M chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 52

⇒ M không phải là số chính phương.

(Vì số chính phương chia hết cho số nguyên tố p thì chia hết cho p2).

Câu 3 (Mỗi câu đúng, cho 1 điểm)

a) Chứng tỏ rằng: $ displaystyle frac{{2n+5}}{{n+3}},left( {nin N} right)$  là phân số tối giản.

Gọi d là ước chung của n + 3 và 2n + 5 với d ∈ N

⇒ n + 3 $ vdots $ d và 2n + 5 $ vdots $ d

⇒ (n + 3) – (2n + 5) $ vdots $ d   Þ 2(n + 3) – (2n + 5)  $ vdots $ d ⇔  1 $ vdots $ d ⇒ d = 1 ∈ N

⇒ ƯC( n + 3 và 2n + 5) = 1

⇒ ƯCLN (n + 3 và 2n + 5) = 1 ⇒ $ displaystyle frac{{2n+5}}{{n+3}},left( {nin N} right)$ là phân số tối giản.

b) Tìm các giá trị nguyên của n để phân số B = $ displaystyle frac{{2n+5}}{{n+3}}$ có giá trị là số nguyên.

Ta có:   $ displaystyle frac{{2n+5}}{{n+3}}$ = $ displaystyle frac{{2(n+3)-1}}{{n+3}}$   = 2 – $ displaystyle frac{1}{{n+3}}$

Để B có giá trị nguyên  thì  $ displaystyle frac{1}{{n+3}}$ nguyên.

Mà $ displaystyle frac{1}{{n+3}}$  nguyên ⇔ 1 $ vdots $(n +3) hay  n +3  là ước của 1.

Do Ư(1) = {±1}; Ta tìm được n = {-4 ; – 2}

  Điều kiện về nghiệm của phương trình bậc hai

Câu 4: Giải

Gọi số phải tìm là x.

Theo bài ra ta có x + 2 chia hết cho 3, 4, 5, 6.

⇒ x + 2 là bội chung của 3, 4, 5, 6

Mà BCNN(3; 4; 5; 6) = 60 nên x + 2 = 60.n .

Do đó x = 60.n – 2 ;  (n = 1; 2; 3…..)

Mặt khác x$ vdots $11 nên lần lượt cho n = 1; 2; 3…. Ta thấy n = 7 thì x = 418 $ vdots $11

Vậy số nhỏ nhất phải tìm là 418.

Câu 5 (Vẽ hình đúng, cho 0,5 điểm. Còn lại mỗi ý 0,5 điểm)

a) $ displaystyle widehat{{xOy}}<widehat{{xOz}}$ (30 < 70)

⇒ Tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz

⇒ $ displaystyle widehat{{yOz}}$ = 70 – 30 = 40

$ displaystyle widehat{{xOz}}<widehat{{xOt}}$ (70 < 110)

⇒ Tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Ot

⇒ $ displaystyle widehat{{zOt}}$ = 110 – 70 = 40

Đề thi HSG môn Toán 6 huyện Quỳnh Lưu 2015-2016

b) $ displaystyle widehat{{xOy}}<widehat{{xOt}}$ (30 < 110)

⇒ Tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Ot

⇒ $ displaystyle widehat{{yOt}}$ = 110 – 30 = 80

Theo trên, $ displaystyle widehat{{yOz}}$ = 40

⇒ $ displaystyle widehat{{yOz}}$ < $ displaystyle widehat{{yOt}}$   (40 < 80)

⇒ Tia Oz nằm giữa 2 tia Oy và Ot

c) Theo trên:

Tia Oz nằm giữa 2 tia Oy và Ot và có:

$ displaystyle widehat{{yOz}}$ = 40;  $ displaystyle widehat{{zOt}}$ = 40

⇒ Oz là tia phân giác của góc yOt.

Câu 6  Chứng minh rằng : $ frac{1}{{{{2}^{2}}}}$+$ frac{1}{{{{3}^{2}}}}$+$ frac{1}{{{{4}^{2}}}}$+…+$ frac{1}{{{{{100}}^{2}}}}$< 1

Ta có $ frac{1}{{{{2}^{2}}}}$<$ frac{1}{{2.1}}$=$ frac{1}{1}$-$ frac{1}{2}$

$ frac{1}{{{{3}^{2}}}}$<$ frac{1}{{2.3}}$=$ frac{1}{2}$-$ frac{1}{3}$

..

$ frac{1}{{{{{100}}^{2}}}}$<$ frac{1}{{99.100}}$=$ frac{1}{{99}}$-$ frac{1}{{100}}$

⇒ $ frac{1}{{{{2}^{2}}}}$+$ frac{1}{{{{3}^{2}}}}$+…+  $ frac{1}{{{{{100}}^{2}}}}$<$ frac{1}{1}$-$ frac{1}{2}$+$ frac{1}{2}$-$ frac{1}{3}$+ …+$ frac{1}{{99}}$-$ frac{1}{{100}}$  = 1-$ frac{1}{{100}}$ <1

Chú ý: Nếu học sinh làm theo cách khác đúng, vẫn cho điểm tối đa.

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button