Đề thi giữa HK2 môn Toán 6 THCS Thống Nhất năm 2016 – 2017

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán Số học 6 trường THCS Thống Nhất phòng giáo dục và đào tạo TP. Huế năm học 2016 – 2017. Thời gian làm bài 45 phút.

Bài 1. (2,0 điểm) Thực hiện các phép tính

a) (–1999) + (– 40)                b) 55 + (–90)

c) (–1995) – (99 – 1995)        d) (–5).8.(–2).90

Bài 2. (2,0 điểm) Cho các số nguyên: 2; 0; –25; –19

a) Hãy sắp xếp các số đã cho theo thứ tự tăng dần

b) Tìm giá trị tuyệt đối của từng số đã cho.

Bài 3. (2,0 điểm) Tìm số nguyên x, biết

a) x : 23 = –3             b) 2x – (–27) = 25                c) x – 12 = -13.

Bài 4. (2,0 điểm)

a) Tìm các ước của -18.

b) Tìm năm bội của 19.

Bài 5. (1,0 điểm) Tìm tập hợp tất cả các ước của 27

Bài 6 (1,0 điểm)

Tính tổng sau: S = 2 + (-3) + 4 + (-5) + … + 2010 + (-2011) + 2012+ (-2013) + 9999

Đáp án Đề thi giữa HK2 môn Toán 6 THCS Thống Nhất năm 2016 – 2017:

Bài 1.

a) (–1999) + (– 40) = – (1999 + 40) = –2039

b) 55 + (–90) = – (90 – 55) = –35

c) (-1995) – (99 – 1995) = -1995 – 99 + 1995 = (-1995 + 1995) – 99 = -99

d) (–5).8.(–2).90 = [(–5).(–2)].(8.90) = 10.720 = 7200

Bài 2.

a) -25; –19; 0; 2

b) |-25| = 25; |0| = 0; |-19| = 19; |-2| = 2

Bài 3.

a) x : 23 = –3
x = (– 3) .23
x = -69 ∈ Z

  Phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách nhân tử chung

Vậy: x = -69

b) 2x – (–27) = 25
2x + 27 = 25
2x = 25 – 27
2x = –2
x = –1 ∈ Z
Vậy: x = -1

c) x – 12 = –13
x = –13 + 12
x = –1 € Z

Vậy: x = -1

Bài 4.

a) Tìm đúng các ước của -18

b) Tìm đúng 5 bội của 19

Bài 5. Tập hợp tất cả các ước của 27 là: {±1; ±3; ±9; ±27}

Bài 6.

S = 2 + (-3) + 4 + (-5) + … + 2008 + (-2009) + 2010 + (-2011) + 2012 + (-2013) + 9999
= [2 + (-3)] + [4 + (-5)] + … + [2010 + (-2011)] + [2012 + (-2013)] + 9999
= 1006.(-1) + 9999
= 9999 – 1006
= 8993

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button