Đề kiểm tra Hình học chương 1 bài kiểm tra số 2 – Hình học 6

Thời gian : 45 phút

Bài 1 : (3 điểm)

Vẽ hình theo các diễn đạt sau :

Bài 2 : (3 điểm)

Cho M là trung điểm của AB, biết AB = 8cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng AM.

b) Vẽ N là trung điểm của AM. Tính độ dài đoạn thẳng MN.

Bài 3 : (4 điểm)

Trên tia Ax lấy hai điểm B và C sao cho AB = 2cm, AC = 8cm.

a) Trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? vì sao?

b) Tính độ dài BC.

c) Trên tia đối của tia Ax lấy điểm M sao cho AM = 3cm. Tính MB.

d) Lấy điểm N nằm giữa B và C sao cho CN = 1cm. Chứng tỏ B là trung điểm của đoạn thằng MN.

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button