Cộng, trừ số hữu tỉ

1. Cộng trừ số hữu tỉ

Viết hai số hữu tỉ x, y dưới dạng:
$ displaystyle x=frac{a}{m}$, $ displaystyle y=frac{b}{m}$ ( a, b, m ∈ Z, m > 0)

Khi đó:

$ displaystyle x+y=frac{a}{m}+frac{b}{m}=frac{a+b}{m}$

$ displaystyle x-y=x+(-y)=frac{a}{m}+left( -frac{b}{m} right)=frac{a-b}{m}$

2. Quy tắc ” chuyển vế”

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức ta phải đổi dấu số hạng đó

Tổng quát: với mọi x, y , z ∈ Q, ta có:

x + y + z => x = z – y

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button