Công thức tính diện tích hình tròn, hình quạt tròn

1. Công thức tính diện tích hình tròn

Diện tích S của một hình tròn bán kính R được tính theo công thức:

$ displaystyle S=pi .R_{{}}^{2}$

2. Cách tính diện tích hình quạt tròn

Trong hình tròn bán kính R diện tích hình quạt n° được tính theo công thức:

$ displaystyle S=frac{pi R_{{}}^{2}n{}^circ }{360{}^circ }$ hay $ displaystyle S=frac{lpi }{2}$

(với l là độ dài cung n° của hình quạt)

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button