Bảng lượng giác – Hình học 9

1. Cấu tạo của bảng lượng giác

– Bảng sin và cosin (Bảng VIII)

– Bảng tang và cotang (Bảng IX)

– Bảng tang của các góc gần 90° (Bảng X)

Nhận xét:

Khi góc α tăng từ 0° đến 90° (0°<α < 90°) thì sinα và tgα tăng còn cosα và cotgα giảm.

sinα < tgα và cosα < cotgα

2. Cách dùng bảng, dùng máy tính

a) Tìm tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước.

b) Tìm số đo của góc nhọn khi biết một tỷ số lượng giác của góc đó.

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button