Bài tập tuần 2 – Toán lớp 7 – THCS Dịch Vọng Hậu

LUYỆN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỀ PHÂN SỐ

PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 2 – TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG HẬU

Bài 1: Thực hiện phép tính hợp lí (nếu có thể):

a) $ displaystyle left( 31frac{6}{13}+5frac{9}{41} right)-36frac{6}{13}$

b) $ frac{5}{3}+left( frac{-2}{7} right)-left( -1,2 right)$

c) $ 0,25+frac{3}{5}-left( frac{1}{8}-frac{2}{5}+1frac{1}{4} right)$

d) $ left( 8-frac{9}{4}+frac{2}{7} right)-left( -6-frac{3}{7}+frac{5}{4} right)-left( 3+frac{2}{4}-frac{9}{7} right)$

e) $ frac{1}{3}-frac{3}{5}+frac{5}{7}-frac{7}{9}+frac{9}{11}-frac{11}{13}+frac{13}{15}+frac{11}{13}-frac{9}{11}+frac{7}{9}-frac{5}{7}+frac{3}{5}-frac{1}{3}$

f) $ frac{1}{2}-frac{-2}{5}+frac{1}{3}+frac{5}{7}-frac{-1}{6}+frac{-4}{35}+frac{1}{41}$

g*) $ displaystyle frac{1}{2014}-frac{1}{2014.2013}-frac{1}{2013.2012}-…-frac{1}{3.2}-frac{1}{2.1}$

Bài 2: Tìm x, biết:
a) $ -frac{3}{5}-x=-0,75$

b) $ x+frac{1}{3}=frac{2}{5}-left( -frac{1}{3} right)$

c) $ 2frac{1}{2}-x+frac{4}{5}=frac{2}{3}-left( -frac{4}{7} right)$

d) $ 1frac{4}{5}=-0,15-x$

e) $ -frac{4}{7}-x=frac{3}{5}-2x$

f) $ left( frac{3}{8}-frac{1}{5} right)+left( frac{5}{8}-x right)=frac{1}{5}$

g) $ frac{9}{2}-left[ frac{2}{3}-left( x+frac{7}{4} right) right]=frac{-5}{4}$

Bài 3:
a) Tìm $ xin mathbb{Z}$, biết: $ frac{1}{2}-left( frac{1}{3}+frac{3}{4} right)le xle frac{1}{24}-left( frac{1}{8}-frac{1}{3} right)$

b) Tìm $ x,,,yin mathbb{Z}$, biết: $ frac{5}{x}+frac{y}{4}=frac{1}{8}$

c) $ frac{1}{3}-frac{1}{12}-frac{1}{20}-frac{1}{30}-frac{1}{42}-frac{1}{56}-frac{1}{72}-frac{1}{90}-frac{1}{110}=x-frac{5}{13}$

Bài 4: Tính:

a) $ 4-1frac{2}{5}-frac{8}{3}$

b) $ -1+frac{1}{3}-frac{1}{9}-frac{1}{81}$

c) $ frac{4}{5}-left( -frac{2}{7} right)-frac{7}{10}$

d) $ frac{3}{4}-left[ frac{3}{4}-left( frac{2}{3}+frac{5}{6} right) right]$

e) $ frac{3}{4}-0,25-left[ frac{7}{3}+left( -frac{9}{2} right) right]-frac{5}{6}$

f) $ 7+left( frac{7}{12}-frac{1}{2}+3 right)-left( frac{1}{12}+5 right)$

g) $ A=left( 3+frac{1}{2}-frac{2}{3} right)-left( 2-frac{2}{3}+frac{5}{2} right)-left( 5-frac{5}{2}+frac{4}{3} right)$

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button