Bài tập tuần 1 – Toán lớp 7 – THCS Dịch Vọng Hậu

LUYỆN TẬP VỀ SỐ NGUYÊN – LUYỆN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỀ PHÂN SỐ

PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 1 – TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG HẬU

Bài 1: Biểu diễn các số nguyên: -2 ; -1 ; 2 ; 4 trên trục số.

Bài 2: Cho số hữu tỉ $ x=frac{a+17}{a},,,left( ane 0 right)$. Với giá trị nguyên nào của a thì x là số nguyên?

Bài 3: Tìm tập hợp các số nguyên x, biết:

a) $ frac{1}{2}-left( frac{1}{3}+frac{1}{4} right)<x<frac{1}{48}-left( frac{1}{16}-frac{1}{6} right)$

b) $ frac{3}{4}-frac{5}{6}le frac{x}{12}<1-left( frac{2}{3}-frac{1}{4} right)$

Bài 4: So sánh:

a) $ frac{5}{-3},,,vgrave{a},,,frac{-15}{9}$

b) $ frac{-12}{-39},,,vgrave{a},,,frac{36}{117}$

c) $ -0,5,,vgrave{a},,,frac{3}{-5}$

d) $ frac{-1}{25},,,,vgrave{a},,,frac{1}{1225}$

e) $ frac{215}{216},,vgrave{a},,,frac{104}{103}$

f) $ frac{-788}{789},,vgrave{a},,,frac{-789}{788}$

g) $ frac{-15}{23},,vgrave{a},,,frac{-151515}{232323}$

Bài 5: Cho $ x=frac{a-4}{5}$, với giá trị nào của a thì:

a) x là số dương

b) x là số âm

c) x không là số dương cũng không là số âm

Bài 6: Hãy sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự giảm dần: $ frac{2}{5},,;,,,frac{-2}{3},;,,,frac{-4}{-7},;,,,frac{2}{3},;,,,0,;,,,frac{3}{-2}$

Bài 7: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau:

$ A=left| x+frac{3}{2} right|$ $ B=left| x-frac{1}{2} right|+frac{3}{4}$

Bài 8: Cho số hữu tỉ $ y=frac{m-3}{m+2}$ với $ min mathbb{Z},,,,vgrave{a},,,mne -2$. Với giá trị nào của m thì y là số dương?

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button