Bài tập chuyên đề: Điểm nằm giữa hai điểm – Hình học 6

Ôn tập và bồi dưỡng Toán lớp 6 phần Hình học với các bài tập thuộc chuyên đề điểm nằm giữa hai điểm.

Bài toán 1 : Trên cùng tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho A nằm giữa O và B, biết OA = 5cm, AB = 8cm. Tính độ dài đoạn thẳng OB.

Bài toán 2 : Vẽ hai tia Ox và Oy đối nhau. Lấy A thuộc Ox và B thuộc Oy sao cho OA = 7cm, OB = 9cm. Tính độ dài đoạn thẳng AB.

Bài toán 3 : Trên đường thẳng xy lấy ba điểm A, B, C theo thứ tự sao cho AB = 10cm, AC = 15cm. Tính độ dài đoạn thẳng BC.

Bài toán 4 : Vẽ hai tia Ox và Oy đối nhau. Lấy điểm A thuộc Ox và B thuộc Oy sao cho OA = 5cm, AB = 10cm. Tính độ dài đoạn thẳng OB.

Bài toán 5 : Vẽ hai tia Ox và Oy đối nhau. Lấy điểm M thuộc Ox và N thuộc Oy sao cho MN = 14cm, ON = 10cm. Tính độ dài đoạn thẳng OM.

Bài toán 6 : Trên cùng tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 8cm, OB = 16cm.

a) Trong bai điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

b) Tính độ dài đoạn thẳng AB.

Bài toán 7 : Trên cùng tia Ax lấy hai điểm B và C sao cho AB = 10cm, AC = 20cm.

a) Trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

b) Tính độ dài đoan thẳng BC.

Bài toán 8 : Lấy hai điểm M và N trên tia Ox sao cho OM = 6cm và ON = 12cm.

  Luyện tập một số dạng toán chủ đề cộng trừ số hữu tỉ toán lớp 7

a) Trong ba điểm O, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

b) Tính độ dài đoạn thẳng MN và cho nhận xét.

Bài toán 9 : Trên cùng tia Bx lấy hai điểm E và F sao cho BE = 9cm, BF = 18cm.

a) Trong ba điểm B, E, F điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

b) Tính độ dài đoạn thẳng EF và cho nhận xét.

Bài toán 10 : Lấy ba điểm A, B, C theo thứ tự trên đường thẳng xy sao cho AC = 22cm và BC = 11cm. Tính độ dài đoạn thẳng AB và cho nhận xét.

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button