48 đề thi học sinh giỏi Toán 8 tự luyện

Toancap2.net gửi tới các em 48 đề thi dành cho học sinh giỏi Toán 8 tự luyện. Mỗi đề thi gồm 5 câu, trong đó có 4 câu đại số và 1 câu hình học.

Các em nhớ like và chia sẻ bài viết để Toán cấp 2 có động lực đăng tải tiếp các đề thi.

ĐỀ SỐ 1

Câu 1:  Cho x = $ displaystyle frac{{{b}^{2}}+{{c}^{2}}-{{a}^{2}}}{2bc}$; y = $ displaystyle frac{{{a}^{2}}-{{(b-c)}^{2}}}{{{(b+c)}^{2}}-{{a}^{2}}}$ .  Tính giá trị P = x + y + xy

Câu 2:  Giải phương trình:

a, $ displaystyle frac{1}{a+b+x}$ = $ frac{1}{a}$ + $ frac{1}{b}$ + $ frac{1}{x}$  (x là ẩn số);

b, $ frac{(b-c){{(1+a)}^{2}}}{x+{{a}^{2}}}$ + $ frac{(c-a){{(1+b)}^{2}}}{x+{{b}^{2}}}$ + $ frac{(a-b){{(1+c)}^{2}}}{x+{{c}^{2}}}$ = 0;  (a,b,c là hằng số và đôi một khác nhau)

Câu 3:  Xác định các số a, b biết:  $ frac{(3x+1)}{{{(x+1)}^{3}}}$ = $ frac{a}{{{(x+1)}^{3}}}$ + $ frac{b}{{{(x+1)}^{2}}}$

Câu 4: Chứng minh phương trình: 2x2 – 4y = 10 không có nghiệm nguyên.

Câu 5: Cho ABC; AB = 3AC. Tính tỷ số đường cao xuất phát từ B và C

[spoiler title=’Xem đầy đủ 48 đề thi học sinh giỏi Toán 8 tự luyện tại đây:’ style=’default’ collapse_link=’true’]

[/spoiler]

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button